"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

គ្មានឥន្ទធនូស្នេហ៍ | ពេជ្រ ចរិយា | A Rainbow, No Love | [Anlong Veng] | Pich Chakriya