"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

August 25, 2021

ស្រាវជ្រាវ

អ្នកស័្មគ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅខេត្តព្រៃវែង

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បាននាំយកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ដំបូងចែកជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម ដែលអ្នកស័្មគ្រចិត្តធ្លាប់បានចុះជួបសួរសុខទុក្ខ និងស្តាប់