វេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈ
(27-មករា-2015)
ដោយអនុលោមតាមសំណើរបស់អ្នក ក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការ បរិយាយផ្លូវការអំពីការងារ ដែលបានធ្វើក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥ កន្លងមកនេះ ដើម្បីធ្វើការវិភាគលើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបណ្ណ សារដ្ឋានរបស់ប្រទេស កម្ពុជា។ច្បាប់នេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ ចន ឆរឆីអារី និង ហ៊ីលីន  យ៉ូណេក ។ ខ្ញុំបង្ហាញនូវគំហើញនៅផ្នែក
(27-មករា-2015)
ប្រជាជនកម្ពុជាបានរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដើម្បី មើលឃើញមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហម ត្រូវបានដាក់ឱ្យ ទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត។ប្រជាជនកម្ពុជា បានរង់ចាំអស់រយៈពេលជិត៣០ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហម ដួលរលំនៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ទម្រាំអង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតនៅ
ពីមុន12345បន្ទាប់មក
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ចំណងជើងវិទ្យុ
ឯកសារវីដេអូ
ឯកសារវីដេអូ
កម្រងរូបថត