កម្រងរូបថត
សកម្មភាពធ្វើការក្នុងរោងចក្រក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
សកម្មភាពប្រមូលផលដំណាំនៅតាមសហករណ៍ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
សកម្មភាពធ្វើការងារនៅតាមសហករណ៍ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ការងាររបស់កុមារក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
កងយោធាខ្មែរក្រហម
យោធាខ្មែរក្រហមចុះជួយស្ទូងស្រូវប្រជាជននៅតាមសហករណ៍
សកម្មភាពការងារនៅស្រែអំបិល ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
សកម្មភាពការងារនៅតាមសហករណ៍ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
កងកុមារ (ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម កុមារក៏ត្រូវចេញទៅធ្វើការដូចមនុស្សពេញវ័យដែរ)
ប្រឡាយទឹកដែលបានសាងសង់រួច ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
សកម្មភាពការងារនៅការដ្ឋាន ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
សកម្មភាពការប្រមូលផលដំណាំតាមសហករណ៍ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
យុវជន យុវនារី កំពុងជីករំលើងគល់ឈើដើម្បីយកដីធ្វើស្រែ ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
     
       
       

ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ចំណងជើងវិទ្យុ
ឯកសារវីដេអូ
ឯកសារវីដេអូ
កម្រងរូបថត